Самовредновање

Оквир за самовредновање и оквир за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији

Пројекат „Модернизација система средњег стручног образовања“, који спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја уз техничку и финансијску подршку Европске уније (ИПА 2007), у оквиру Компоненте за Осигурање квалитета од 2009. године интензивно ради на пружању подршке развоју и имплементацији система осигурања квалитета за стручно образовање.

Рад ове Компоненте резултирао је најпре израдом „Водича за самовредновање за установе у стручном образовању“ намењеног стручним школама, просветним саветницима и осталим интересним странама, са циљем да се олакша обавезно годишње спровођење процеса самовредновања и омогући једноставније праћење и вредновање самог процеса. Преко надлежних Школских управа све средње стручне школе у Србији добиле су по два примерка овог Водича. Овај водич представља део ширег Оквира за самовредновање за установе у стручном образовању (2012).

Оквир за самовредновање за установе у стручном образовању и пратеће материјале можете преузети овде.


Даљи рад Компоненте за осигурање квалитета био је усмерен на израду Оквира за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији који би могао бити користан инструмент средњим стручним школама приликом оснаживања квалитета образовне понуде. Део Оквира чини „Приручник за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији“ (2013). Праћење рада колега једнаких по образовању и позицији представља вид спољашње евалуације процеса самовредновања и спроводи се тако што група позваних екстерних експерата, тзв. колега једнаких по образовању и позицији, вреднује квалитет рада партнерских установа у стручном образовању дајући конструктивне повратне информације, на основу којих вредноване установе могу предузети мере за унапређење квалитета свога рада.

Користи од спровођења праћења рада колега једнаких по образовању и позицији многоструке су за све интересне стране у образовном систему, а нарочито за средње стручне школе и просветне саветнике који прате њихов рад. Употребом овог вида праћења средњим стручним школама олакшава се обавезно спровођење процеса самовредновања, схватање и примена Стандарда квалитета рада образовно-васпитних установа са Додатним стандардима квалитета за стручно образовање, и уједно помаже у припремама за редовно екстерно вредновање које се спроводи сваке пете године. Подједнаку корист имају и просветни саветници, обзиром да је праћење рада колега једнаких по образовању и позицији вид екстерне евалуације, која је у домену њихове надлежности.

Оквир за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији и пратеће матаријале можете преузети овде.

Оба Оквира настала су на основу искустава школа и просветних саветника укључених у пилотирање предложеног модела самовредновања и спољашњег вредновања, тј. модела праћења рада колега једнаких по образовању и позицији, као и препорука чланова Радне групе за осигурање квалитета у оквиру Пројекта, и успешно су прошла тест практичне имплементације. Њиховом даљом применом, на националном нивоу од стране свих интересних страна, допринеће се побољшању квалитета рада појединачних установа у стручном образовању, и обезбедити континуирана и дугорочна ефективност и ефикасност целокупног стручног образовања у Србији.

Употреба резултата завршног испита у развоју школа

Надамо се да су наставници, стручни сарадници и директори школа разумели широку употребну вредност школских извештаја са резултатима завршних испита, које Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припрема почевши од 2011. године, када је уведен завршни испит.

Поред ових извештаја, и извештаји о резултатима завршних испита на националном нивоу садрже бројне релевантне податке који се могу користити у анализи рада школе. Сви извештаји са завршних испита на националном нивоу доступни су на сајту Завода и могу се прочитати. Осим тога, извештај о резултатима завршног испита из 2014. године припремљен је као аудио-визуелни запис, да би се корисницима помогло у разумевању и тумачењу приказаних резултата и може се погледати ОВДЕ

Просветни картон школе

Просветни картон школе представља структурирану листу података која садржи показатеље школског живота и рада у неколико области, а које израђује школа. Школски просветни картон обезбеђује:

  • праћење постигнућа ученика у школама у складу са претходно дефинисаним националним стандардима;
  • информисање јавности о карактеристикама школе и њеном напретку у одабраним областима развоја;
  • доносиоцима одлука информације неопходне за унапређивање како рада појединачних школа, тако и образовне политике у целини.

Школски просветни картон омогућује поређења између школа у оквиру исте административне јединице, као и поређења између различитих административних јединица, чиме се школама обезбеђују релевантне информације о њиховом положају и напретку у развоју.

Просветни картон обезбеђује промоцију културе мерења уз наглашавање напретка и развоја, усмерење на резултате образовног процеса, повећање одговорности свих учесника образовно-васпитног процеса, укључивање јавности, односно информисање родитеља, ученика, локалне заједнице, ресорног министарства и шире стручне јавности о условима рада у школи и њеним постигнућима.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је у периоду 2006–2008. године развио просветни картон за основну и средњу школу и за гимназију и он се данас у великом броју школа користи у процесу самовредновања. Један број школа користи просветни картон у промотивне сврхе, постављајући их на сајт школе као извор информација о квалитету њиховог рада. Формуларе можете преузети овде: