Оквир за самовредновање за установе у стручном образовању

 

Оквир за самовредновање за установе у стручном образовању развијен је у оквиру Компоненте за осигурање квалитета унутар пројекта Модернизација система средњег стручног образовања. Пројекат је четврта фаза Програма реформе средњег стручног образовањa који се, на иницијативу Министарства просвете и науке у сарадњи са Европском унијом, спроводи од августа 2003. године. Циљ реформе је развој стручног образовања заснованог на потребама привреде и тржишта рада.

Пројекат Модернизација система средњег стручног образовања је прва фаза Програма која се финансира кроз ИПА 2007 програм, а Делегација Европске уније у Републици Србији је за реализацију ове фазе пројекта издвојила око 4 милиона евра.
Пројекат се реализује кроз неколико кључних компоненти: Управљање средњим стручним образовањем, Национални систем квалификација, Осигурање квалитета, Континуирано стручно образовање, Реализација зајма Европске инвестиционе банке и Набавка опреме.

Компонента за осигурање квалитета има за циљ пружање подршке развоју и имплементацији система осигурања квалитета унутар стручног образовања кроз идентификацију ширих индикатора и процедура за ефикасно праћење система. Осигурање квалитета образовне понуде и услуга у стручном образовању унутар различитих подручја рада, образовних институција и региона представља један од приоритета реформе стручног образовања, при чему се подразумева да је неопходно обезбедити систематско укључивање свих релевантних интересних страна на националном, регионалниом и локалном нивоу.

Иако је током 2004. године покренут Пројекат о самовредновању и вредновању образовних установа као мера осигурања квалитета, који је финансирао Британски савет и реализовао у сарадњи са тадашњим Министарством просвете и спорта, тек по усвајању Закона о основама система образовања и васпитања (2009. године) спровођење самовредновања и спољашњег вредновања постала је законска обавеза свих образовно-васпитних установа (члан 48). Током 2011. године, радило се на стварању даље основе за спровођење ових процеса у виду доношења Правилника о вредновању квалитета рада установа, у коме су описане процедуре за спровођење члана 48. на нивоу установа и на нивоу система.

Један од директних резултата рада Компоненте за осигурање квалитета јесте и Оквир за самовредновање у стручном образовању који је настао на основу искустава школа и просветних саветника укључених у једногодишње пилотирање (мај 2010 - мај 2011. године) предложеног модела самовредновања и спољашњег вредновања и препорука чланова радне групе за осигурање квалитета у оквиру Пројекта (сачињене од представника релевантних министарстава, школских управа, Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, Завода за унапређивање образовања и васпитања, Уније послодаваца Србије, Националне службе за запошљавање и одабраних стручних школа).

Део овог Оквира чине и Стандарди квалитета рада образовно-васпитних установа, усвојени децембра 2010. године (на чијој изради је радио Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања), као и Додатни стандарди квалитета за стручно образовање (који су у надлежности Центра за стручно образовање и образовање одраслих у оквиру Завода за унапређивање образовања и васпитања) чији је нацрт урађен под окриљем Министарства просвете и науке Републике Србије уз подршку Пројекта. Обједињени, ови стандарди чине Интегрисани оквир квалитета.

Имајући у виду да је Оквир за самовредновање прошао тест практичне имплементације, очекује се да ће се кроз његову примену успоставити стандардизовани систем процедура самовредновања и спољашњег вредновања, чиме ће се омогућити праћење, даљи развој и унапређивање ефективности и ефикасности стручног образовања у Србији, а самим тим и целокупног националног образовног система.

Даље активности Компоненте за осигурање квалитета биће усмерене на пилотирање концепта праћења рада колега једнаких по образовању и позицији као инструмента осигурања квалитета и развоја установа у стручном образовању. Као и до сада, све активности ће се одвијати на нивоу радне групе за осигурање квалитета и укључених школа и просветних саветника из надлежних школских управа који прате њихов рад. Очекује се да се заједничким радом дође до Оквира за праћење рада колега једнаких по образовању и позицији, који ће школама користити као један од инструмената за оснаживање квалитета образовне понуде.

 

ОКВИР ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ


ДЕО I Области и критеријуми квалитета (Методологија)
I.1. Садржај
I.2. Увод
I.3. Основне информације
I.4. Интегрисани оквир квалитета
I.5. Извори доказа
I.6. Закључци
I.7. Статистички подаци

ДЕО II Самовредновање
II.1a Приручник за самовредновање
II.1б Водич за писање извештаја о самовредновању
II.2. Приручник о посматрању (пример)
II.3. Улога и одговорности руководиоца тима за самовредновање
II.4. Улога и одговорности координатора за систем квалитета
II.5. Структура тима за квалитет
II.6. Стандарди за самовредновање

ДЕО III Формати и обрасци за самовредновање
III.1. Чек-листа за припрему самовредновања
III.2. Формат извештаја о самовредновању
III.2а. Области квалитета 1
III.2б. Области квалитета 2
III.2в. Области квалитета 3
III.2г. Области квалитета 4
III.2д. Области квалитета 5
III.2ђ. Области квалитета 6
III.2е. Области квалитета 7
III.2ж. Смернице за попуњавање формата извештаја о самовредновању
III.3. Процес доношења одлука о самовредновању
III.4. СВОТ (SWOT) анализа
III.5. Формат плана за побољшање (плана за унапређивање квалитета рада)
III.6. Просветни картон за стручне школе - страна 1
III.6а. Просветни картон за стручне школе - страна 2
III.6б. Просветни картон за стручне школе - ексел
III.6в. Смернице за попуњавање Просветног картона за стручне школе


ДЕО IV Прилози
IV.1а. Примери попуњених извештаја о самовредновању
IV.1б. Примери попуњених извештаја о самовредновању
IV.2а. Упитник за послодавце
IV.2б. Шестомесечни упитник за послодавце
IV.2в. Годишњи упитник за послодавце
IV.2г. Упитник за наставнике и тренере
IV.2д. Пример упитника за ученике - полазнике
IV.2ђ. Упитник за ученике - полазнике
IV.3. Зашто школе бивају успешне?
IV.4. Зашто школе бивају неуспешне?

Комлетан Водич за самовредновање за установе у стручном образовању можете преузети ОВДЕ.