Специфични аспекти и додатни увиди у спољашње вредновање и квалитет рада установа


Током априла 2016. године, у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања одржано је још једно од традиционалних саветовања за спољашње евалуаторе, чија је сврха да се унапреди пракса спољашњег вредновања у Србији, под називом Специфични аспекти и додатни увиди у спољашње вредновање и квалитет рада установа.

Током три сусрета која су организована за групе спољашњих евалуатора из 17 школских управа и из ЗВКОВ-а, 1, 4. и 8. априла 2016. године спољашњи евалуатори су се упознали са додатним показатељима квалитета рада школа из више истраживачких перспектива.

Учесници скупова информисани су о резултатима анонимне анкете о спољашњем вредновању коју је спровело Министарство просвете, науке и технолошког развоја и сазнали да значајан број наставника препознаје улогу спољашњег вредновања квалитета рада за унапређивање образовног система. Презентоване су им секундарне анализе резултата завршног испита у функцији побољшања квалитета спровођења испита као и спољашњег вредновања.

Спољашњи евалуатори имали су прилику да сазнају које су увиде у квалитет рада школе стекли истраживачи из других институција и да их упореде са сопственим увидима. Разговарало се и о специфичностима спољашњег вредновања у уметничким школама и евалуатори који су већ вредновали уметничке школе пренели су своја искуства колегама.

На крају је било речи и о квалитету наративних извештаја намењених установама након вредновања уз договор да ће једно од наредних саветовања бити у целости посвећено тој теми.