Почетна

Систем вредновања у Републици Србији

Осигурање квалитета рада установа регулисано је чланом 48. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/15 и 5/13).
Вредновање квалитета рада установа врши се на основу стандарда квалитета. Стандарди и показатељи који представљају опис квалитетне праксе чине оквир квалитета који покрива све аспекте живота и рада у школи.
Оквир квалитета за вредновање рада образовно-васпитних установа у Републици Србији обухвата 30 стандарда и 158 индикатора (Правилник о стандардима квалитета рада образовно-васпитних установа, „Службени гласник РС“, бр. 7/11) распоређених у седам кључних области рада школе: Школски програм и Годишњи план рада, Настава и учење, Постигнућа ученика, Подршка ученицима, Организација рада и руковођење и Ресурси.
Резултати добијени процесом вредновања превасходно се користе за унапређивање рада установе, али се могу користити и као средство извештавања о раду установе како образовне тако и других циљних јавности.
Вредновање квалитета се остварује кроз самовредновање и спољашње вредновање.

КАКО СЕ У ЕВРОПИ ВРЕДНУЈУ ШКОЛЕ?

Потреба европских држава да прате да ли се образовни процеси одговорно и ефективно спроводе, као и то да рад у образовним установама унапређују у складу са брзим економским и социјалним променама, резултирала је посебним мерама осигурања квалитета које државе спроводе у оквиру својих образовних политика.

Европски савет је у децембру 1997. године у својим закључцима у вези са евалуацијом квалитета школа најавио пилотирање разних димензија осигурања квалитета.

На конференцији у Прагу, јуна 1998. године, министри 26 земаља чланица позвали су Европску комисију да формира радну групу која ће радити на идентификовању индикатора квалитета и мерила (benchmarks) који ће помоћи у вредновању квалитета школа. Европска комисија је са своје стране затражила од чланица да промовишу сарадњу између школа и националних ауторитета и охрабре њихово умрежавање на европском нивоу.

Сазнај више


Специфични аспекти и додатни увиди у спољашње вредновање и квалитет рада установа

Током априла 2016. године, у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања одржано је још једно од традиционалних саветовања за спољашње евалуаторе, чија је сврха да се унапреди пракса спољашњег вредновања у Србији, под називом Специфични аспекти и додатни увиди у спољашње вредновање и квалитет рада установа.

Током три сусрета која су организована за групе спољашњих евалуатора из 17 школских управа и из ЗВКОВ-а, 1, 4. и 8. априла 2016. године спољашњи евалуатори су се упознали са додатним показатељима квалитета рада школа из више истраживачких перспектива.

Учесници скупова информисани су о резултатима анонимне анкете о спољашњем вредновању коју је спровело Министарство просвете, науке и технолошког развоја и сазнали да значајан број наставника препознаје улогу спољашњег вредновања квалитета рада за унапређивање образовног система.

Сазнај више


 

Резултати спољашњег вредновања школа у првом циклусу вредновања (2012-2018. гидине)

Резултати спољашњег вредновања предшколских установа у првом цикллусу вредновања (2014-2018. године)

Извештај о спољашњем вредновању квалитета рада образовно-васпитних установа - школска 2017-2018

Извештај о спољашњем вредновању квалитета рада образовно-васпитних установа - школска 2016-2017

Извештај о спољашњем вредновању квалитета рада образовно-васпитних установа - школска 2015/2016

Извештај о спољашњем вредновању квалитета рада образовно-васпитних установа - школска 2014/2015

Извештај о спољашњем вредновању квалитета рада школа

Приказ резултата спољашњег вредновања школа за двогодишњи период

ПРИЛОГ 1. Оствареност стандарда из области Настава и учење за основне школе по школским управама

ПРИЛОГ 2. Оствареност стандарда из области Настава и учење за основне школе по школским управама

 

Процес спољашњег вредновања представља процену од стране „спољних, независних посматрача“ која се заснива на великом броју информација прикупљених обсеравацијом или кроз директну комуникацију са актерима живота и рада у школи, а у складу са евалуационим критеријумима и успостављеним стандардима.
Спољашње вредновање установама пружа повратне информације о предностима, слабостима и могућностима. Добијена процена им помаже да преиспитају своје функционисање и усмерава их ка подручјима деловања.
Информације из процеса спољашњег вредновања такође су значајне за доносиоце одлука, и омогућавају увид јавности о стању у установи, образовном систему у целини или у појединим подручјима или установама.
Спољашње вредновање остварују просветни саветници из Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а по потреби и представници Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, организовани у тимове. Сви они савладали су обавезан програм обуке и користе јединствен пакет инструмената, чиме се осигурава квалитет процеса и продуката и објективност и поузданост оцене којом се процењује квалитет рада установе. Правилником о вредновању квалитета рада образовно васпитних установа, "Сл. Гласник РС" бр. 9/12 прецизирају се поступци вредновања и други захтеви у погледу комуникације са установама и роковима, чиме се осигурава транспарентност поступка и јавност рада спољашњих евалуатора.

За екстерне евалуаторе Пријава

 

Процес самовредновања најважније је средство за осигурање квалитета на нивоу установе и оно подразумева аутономију школе, примену прописаних стандарда квалитета рада школе, одговорност, али и међусобно поверење запослених у установи.
Самовредновање је поступак који води јачању установа и подстиче унапређивање квалитета стављајући их у веома активну улогу. То је поступак којим се вреднује сопствена пракса кроз дефинисање циљева, приоритета и праћење остварености тих циљева коришћењем одговарајућих инструмената. Самовредновање заједно са развојним планом доноси информације о установама, о њиховом раду и остваривању циљева.
Самовредновање спроводи више учесника и у њега треба да су укључени сви који спроводе образовне активности у установи. Самовредновање треба да допринесе да запослени стекну дубљи увид у сложеност стања посматрајући установу из неколико перспектива, односно области квалитета живота и рада, као и да их мотивише да унапреде рад, прихвате или унесу промену.

Сазнај више

Зaвoд зa врeднoвaњe квaлитeтa oбрaзoвaњa и вaспитaњa у сарадњу Mинистaрством прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja, УНИЦEФом, Цeнтром зa oбрaзoвнe пoлитикe и Tимом зa сoциjaлнo укључивaњe и смaњeњe сирoмaштвa реализују пројекат „Унaпрeђивaњe квaлитeтa oбрaзoвнoг систeмa Рeпубликe Србиje крoз унaпрeђивaњe eфeктивнoсти систeмa спoљaшњeг врeднoвaњa рaдa шкoлa и рaзвoj хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa (SHARE)“. Циљ прojeктa је унaпрeђивaњe квaлитeтa oбрaзoвнoг систeмa Рeпубликe Србиje крoз рaзвoj хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa.

Први рeзултaти спoљaшњeг врeднoвaњa укaзуjу нa нeдoвoљaн квaлитeт oбрaзoвaњa у Србиjи јер до сада oбухвaћeних шкoлa oкo 36% шкoлa нису oствaрилe минимaлнe стaндaрдe квaлитeтa рaдa шкoлe. Ови рeзултaти укaзaли су нa пoтрeбу зa рaзвиjaњeм прoгрaмa унaпрeђивaњa квaлитeтa рaдa шкoлa кoje нe oствaруjу минимaлнe стaндaрдe квaлитeтa.

Укључивaњe пoдршкe шкoлaмa у систeм спoљaшњeг врeднoвaњa сe у мнoгим зeмљaмa пoкaзaлo кao eфeктивaн нaчин зa унaпрeђивaњe квaлитeтa oбрaзoвaњa, а у прилог томе говоре и резултати управо завршеног пројекта Завода „Подршка школи после спољашњег вредновања“.

И у оквиру овог пројекта као и у мнoгим студиjaмa кoнцeпт хoризoнтaлнoг учeњe кojи прoмoвишe aктивнe прoфeсиoнaлнe зajeдницe нaстaвникa пoкaзao сe кao успeшaн, кaкo у oбeзбeђивaњу прихвaтљивoг oкружeњa зa унaпрeђeњe учeњa у шкoли, тaкo и у вeзи сa прихвaтaњeм прoмeнa у шкoли.

У пројекат „Унaпрeђивaњe квaлитeтa oбрaзoвнoг систeмa Рeпубликe Србиje крoз унaпрeђивaњe eфeктивнoсти систeмa спoљaшњeг врeднoвaњa рaдa шкoлa и рaзвoj хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa (SHARE)“ укључено је 10 школа које су се пријавила за учешће јер желе да унапреде свој рад и 10 школа које су кроз прojeкaт „3П: Прeпoзнaj, прoмoвиши и прoшири“ идентификаване као школе које су развиле добру праксу неким областима рада. Ове школе ће реализовати прoгрaмa хoризoнтaлнoг учeњa измeђу шкoлa кроз који ће размењивати добре праксе, заједно радити и учити, односно градити квалитет.

Пријава за школе у пројекту